Пребарување

Потребна ви е помош? +389 (02)2401 106
Потребна ви е помош? +389 (02)2401 106

Политика за Интегриран Менаџмент Систем

Управителот ја утврдува Политиката за ИМС (ISO 9001-2015/14001-2015/45001-2018 EN16636) во сооднос со Визијата и Мисијата на Друштвото. Со Политиката за ИМС, е искажан односот на ПРИМАТЕКС према:

 • Поставените цели на IMS преку едукација на вработените и следење на нови технологии,
 • Купувачи/ корисници,
 • Вработени,
 • Сопствениците,
 • Добавувачите,
 • Заедницата.

Управителот со Менаџерот за ИМС ги запознава вработените со Политиката за ИМС.
Секој вработен има обврска да извршува активности во насока на остварување на Политиката за ИМС.
Политиката за ИМС еднаш годишно се преиспитува врз база на добиените резултати и/или евентуалните измени во работењето.

Управителот на ПРИМАТЕКС ја утврдува следнава Политика за ИМС:

 • Со користење на најсовремени технички решенија ги исполнуваме севкупните барања на корисникот.
 • Тимска работа со постојана едукација е приоритет на сите вработени.
 • Наши партнери се врвни светски производители во различити сегменти од областа на комунална и општа хигиена
 • Ние со професионален однос кон работата придонесуваме во афирмација на целокупната Приматекс групација
 • Постојана грижа према обврските кон заедницата и запазување на животната средина.
 • Управувањето со ризици претставува клучен интегрален дел во корпоративното работење и операциите како и развивање на стратегии за намалување на ризиците како составен дел од интегрираниот менаџмент систем.
 • Заштитата на луѓето и животот е наш највисок приоритет.
 • Поставуваме цели за подобрување на стандардите за безбедност и здравје при работа.
 • Се грижиме работното место и работната околина да ги гарантираат физичкиот интегритет и здравјето на нашите вработени.

„ПРИМАТЕКС“

Скопје, 26.10.2022

Back to Top
Product has been added to your cart