Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Fatsolve VF 21 (20L)

Опис:

Алкална пена за периодично или дневно чистење на многу валкани површини во индустриите за храна, пијалоци и млечната инсустрија.  Содржи балансирана мешавина од анјонски и неанјонски сурфактанти во алкален раствор. Отстранува секаков вид на масностии од растително и животинско потекло. Може да се користи со сите типови на пеноматиШифра: 1135