Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Delladet VS2 (20l)

Опис:

Концентриран детергент со дезинфекциски својства за редовно чистење и дезинфекција во индустријата за храна, пијалаци и млечната индустрија. Формулација од пенливи сурфактанти, одвојувачи и алкалии за едновремено чистење и дезинфекција со помош на кватернерамониумските состојки при што уништува вегетативни форми на грам позитивни и негативни бактерии, габи (квасци).Шифра: 360