Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Alcosan VT10 (5l)

Опис:

Алкохолно средство со кватернер амониум и одвојувач на органски материи. За чистење на места каде не е можно чистење со големи количини вода. Уништува вегетативни форми на грам позитивни и негативни бактерии, габи (квасци). За брзо чистење со пребришување соодветно за меѓусменско чистење површини и искапаници, транспортни ленти, опрема за полнење и сл.Шифра: 344